Posted: Tháng Năm 19, 2022

Viết bất cứ thứ gì bạn muốn ! Một trong những điều quan trọng nhất mình muốn nhấn mạnh khi bạn bắt đầu viết đó là bạn PHẢI VIẾT NHỮNG…