Gợi ý về cách kết bài.

Posted: Tháng Bảy 17, 2022

Nếu phần mở bài là phần mình hay “đánh lái” nhiều nhất, thì phần kết bài đôi khi mình cũng tìm cách đa dạng để người đọc không chán với…